Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması

Özet Metni

Kapsam ve amaç

Bu Politika, Telepathy Academy Havacılık Bakım ve Ticaret A.Ş. (Telepathy Academy) ve personeli tarafından hukuki, ticari veya mali ilişkilerden doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen kişisel verilerin işlenmesinde Telepathy Academy’nin uymak zorunda olduğu şartları belirlemeyi ve beyan etmeyi amaçlamaktadır. 6444 sayılı GSYİH Kanunu kapsamındaki gerçek veya tüzel kişiler, 6698 ve GSYİH Politika Kitabı.

Açıklama Yükümlülüğü

GDPR (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) No. 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kanun kapsamında Telepati Akademi çalışanlarının yanı sıra Telepati Akademi ile iletişim ve etkileşimde bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenen kişisel verilerin mevzuatın getirdiği gereklilikler nedeniyle yasal olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Telepati Akademi, personelinin ve iletişim ve etkileşimde bulunulan kişilerin kişisel verilerinin güvenliği ve gizliliği ilkelerine üst düzeyde özen ve özen göstermektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında kişisel verilerin güvenliği ön planda tutulmaktadır.

Anılan kanun hükümlerine göre gerçek kişi ile ilişkilendirilebilecek her türlü kişisel veri (özel nitelikli kişisel veriler dahil), GSYİH Kanunu kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu kişisel veriler, Veri Uzmanı sıfatıyla Telepati Akademi tarafından aşağıda detayı verilen yöntemler çerçevesinde ve mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde işlenmektedir.

“Kişisel Verilerin işlenmesi”, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi, otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kayıt altına alınması, saklanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. , tamamen veya kısmen otomatikleştirilmiş veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak verilerin alınması ve alınması.

Kişisel Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi

Mevzuata göre kişisel veriler Telepathy Academy tarafından otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik ortamda veya fiziki olarak metin veya konuşma formatında platforma kayıt, telefon, faks, e-posta, SMS ve diğer sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar aracılığıyla elde edilebilecektir. ses ve video kaydı dahil. 6698 Sayılı Genel Verilerin Korunması Kanunu’nun (GDPR) 5. maddesine göre:

 

 1. Veri sahibinin açık rızası,
 2. Kanunda açıkça öngörülen,
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayan veya rızasına hukuken geçerli olmayan kişinin rızasını açıklayamamasının zorunlu olması, kendisinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunmasına yöneliktir.
 4. Telepati Akademi ile onaylanan ve/veya imzalanan sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 5. Telepati Akademisi’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekli olduğu durumlarda,
 6. İlgili kişi tarafından daha önce alenileştirilmiş olması,
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 8. Telepati Akademisi’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olduğu durumlarda ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla.

Ve 6. maddeye göre;

 1. Veri sahibinin açık rızası,
 2. Kanunla öngörülen diğer hükümler,

söz konusu kişisel veriler, veri işlemenin gerekliliklerine ve amaçlarına göre işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Aktarılması

İlgili kişiye ait kişisel veriler; yerli/yabancı ortaklar, ticari ortaklar, yasal ve ekonomik ortaklar, proje ortakları, program ve iş birliği ortakları, tedarik şirketi ile gerekli elektronik ve fiziki güvenlik önlemlerinin alınarak kurum ve kuruluşlar, bağımsız denetim kuruluşları, bankalar ve finans kuruluşları ile paylaşılmasına tabidir. Telepati Akademisi mevzuatının faaliyet ve sorumluluğu gereği resmi kurum ve kuruluşlarca veri paylaşımının gerekli görüldüğü durumlarda Telepati Akademisi tarafından avukat, mali müşavir, hukuk, bilişim, kalite ve finans danışmanları gibi kurumlar, danışmanlık firmaları , sağlanarak gerekli elektronik ve fiziki güvenlik önlemleri alınmaktadır. Aktarılmaya tabidir.

Telepathy Academy, ilgili kişiye ait kişisel verileri Türkiye’de veya başta AB ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğer ülkeler olmak üzere yurt dışında bulunan depolarda, arşivleme, bilgi işlem desteği aldığı sunucularda aktarabilir, işleyebilir ve saklayabilir, gerekli güvenlik önlemlerini alarak hosting firmalarında yazılım, bulut bilişim vb.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

İlgili kişinin kişisel verileri; elektronik onay ve/veya imza yoluyla onay ve/veya kabul, tasdik, kabul ve bildirim ile imzalanan tüm sözleşmelerden/bilgi formlarından ve diğer belgelerden tamamen veya kısmen otomatik olarak herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmakta olup, Telepati Akademisi, fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer halka açık alanlar, kullanıcı görüşmeleri, adli kayıt tarama, pazar araştırması, kimlik paylaşım sistemi, SMS, web sitelerine yapılan dijital uygulamalar,

mobil uygulamalar, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital uygulamalar, çağrı merkezi yöntemleri ile gelecekte irtibat kurulabilecek veya iletişim kurulabilecek sözlü, yazılı, video, ses kaydı veya elektronik ortamda saklanmaktadır. reçete sürelerini hesaba katar. Telepati Akademi tarafından yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler, işbu Politikanın amaçları doğrultusunda 6599 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen kişisel veri işleme gerekliliklerine göre işlenebilmekte veya aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kullanıcı Hakları(6698 Sayılı KVK Kanununun 11. Maddesine Göre)

İlgili kişi, kişisel verilerine ilişkin olarak The Telepathy Academy’ye verdiği e-posta yoluyla aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanım olup olmadığını öğrenmek
 4. Yurt içinde veya yurt dışına verilerin aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
 5. Verilerinin eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 7. Yukarıda belirtilen (5) ve (6) numaralı maddeler uyarınca verilerin aktarıldığı 3. kişilere karşı bilgilendirilme talebinde bulunma,
 8. Münhasıran otomatik sistemler tarafından analiz edildiği için bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararı talep etme,

ve mevzuatın verdiği diğer haklar.

Kanun Kapsamında İlgili Veri Sorumlusu

Telepati Akademisi Veri Sorumlusu VERBİS sistemi altında www.kvkk.gov.tr adresinde kayıtlı olan kişidir.

İlgili kişi yukarıda belirtilen hakları kapsamındaki talep, şikayet ve önerilerini Telepati Akademisi’nin aşağıda belirtilen adresine şahsen veya noter aracılığıyla veya kullanıcının site açılışı sırasında bildirdiği e-posta adresini belirterek e-posta yoluyla iletebilir. hesap ve web sitesinde kayıtlı.

Başvuruda ad, soyad, TC kimlik numarası, yerleşim yeri veya iş yeri, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve talep konusu belirtilmeli ve talebe ilişkin bilgi ve belgeler eklenmelidir. uygulama.

Telepati Akademisi ile yazışmalarda resmi dil Türkçe’dir. Bu nedenle her türlü başvuru, yazışma, şikayet ve önerilerin Türkçe yazılması esastır.

Başvuru yazılı ve fiziki olarak yapılıyorsa ıslak imzalı olmalıdır.

İstek, sorun, öneri ve şikayetlere verilen cevaplar kural olarak ücretlendirilmez. Ancak verilecek cevaba ilişkin bir bedel, ücret veya başkaca bir bedel söz konusu ise Telepati Akademi KVVK Yönetmeliği veya diğer merciler tarafından belirlenen tarifelerdeki ücretleri talep etme hakkını saklı tutar. Daha detaylı bilgi veya GSYİH Politikası ile ilgili her türlü sorun, istek, öneri ve şikayetleriniz için info@telepathy.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

GSYİH Politikası kitabını Telepati Akademisi’nden de temin etmek mümkündür.